طنین گستر کوروش

تولید، مشاوره، آموزش

PRPs مخفف واژه Prerequisite Programs به معنی برنامه‌های پیش نیازی است و بخشی جدایی ناپذیر، استانداردهای ایمنی مواد غذایی و طرح های ممیزی در سراسر جهان هستند. PRP ها ، "روش های تولید خوب هستند که شرایط عملیاتی را ارائه می دهند که پایه و اساس سیستم HACCP است." به طور کلی PRPs پایه ای برای اجرای موثر HACCP می باشند. این اقدامات کنترل عمومی، قابل اجرا در همه زمینه های پردازش مواد غذایی و آرایشی بهداشتی با هدف حفظ یک محیط امن و بهداشتی است.
به منظور اجرای دستورالعمل اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، شرکت طنین گستر کوروش قادر به مشاره به مسئولین فنی ها و تکمیل فرم چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs) و سایر فرم ها و مستند سازی های مرتبط در این زمینه به واحد های تولیدی می باشد.


برای دانلود فایل PRPS کلیک کنید